Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki
X

RODO


Administrator danych osobowych informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w celu dokonania zakupów w niniejszym Sklepie oraz
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO w celu niezbędnym do rozpatrywania ewentualnych reklamacji w tym także rozpatrywania roszczeń z tytułu świadczonych usług oraz
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO  jeśli Pan/Pani wyrazi stosowną zgodę – także dla celów przesyłania informacji handlowych, w formie określonej w klauzuli zgody (elektronicznej, telefonicznej) oraz
d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest marketing produktów i usług własnych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. dla celów związanych z wykonaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonych usług, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
b. na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia w/w zgody.
c. dane osobowe przetwarzane w tzw. prawnie uzasadnionym interesie Administratora, rozumianym jako marketing własnych produktów lub usług, nie dłużej, niż to wynika z celu takiego działania.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz w sposób tak samo łatwy jak jej wyrażenie.
4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
a. obsługująca płatności: PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495;
b. prowadząca hosting …………….
c. dostarczająca przesyłki: Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w Warszawie, 00-940 Warszawa.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też powierzane innym podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Prócz powyższego Pani/Pana danych osobowych nie będą udostępniane innym podmiotom prócz podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w tym zautomatyzowanemu przetwarzaniu (za wyjątkiem przypadków wskazanych wprost w Regulaminie).